Previous
Next

บุคลากร

บุคลากรสายสนับสนุน คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

นายนาวี ม่วงแขก
นักวิชาการศึกษา

นายสุชาติ สิริเศรษฐานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายธาดา แจ่มดวง
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวหฤทชญา ยังประดิษฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายจักรเพชร นครังสุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานโครงการมหาวิทยาลัยมหิดล – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

(คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา)

นายครองชัย ภูริเมธางกูร
นักวิชาการศึกษา

นางสาวชนกพร ชนะกาญ
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวสุชาภา โรจนะสิริ
นักวิทยาศาสตร์