การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2565
คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการมหิดล-จุฬาภรณ์ #รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2565 รอบที่ 2 Quota คุณสมบัติผู้สมัคร • เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมตอนปลาย หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 จาก • โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง • โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์
ติดตามการสมัคร ได้ที่ >> https://tcas.mahidol.ac.th/   ศึกษารายละเอียดคุณสมบัติ ได้ที่ >> https://veterinary.pccms.ac.th/?page_id=505   สอบถามเพิ่มเติม : โทรศัพท์ : 02-576-6000 ต่อ 8245-6 (ในวันและเวลาราชการ) Email: [email protected]