สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2565

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  และรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2565 ในวันที่ 17 และ 22 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มอบนโยบายและแนวทางการจัดแผนกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  และจัดทำแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

โดย วิทยากรนายแพทย์สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล อีกทั้งได้จัดทำแผนปฏิบัติการ การระดมสมอง และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของราชวิทยาลัยเพื่อผลักดันไปสู่ปัจจัยแห่งความสำเร็จ