ขยายเวลา รับสมัครให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์สัตวแพทย์คลินิกเฉพาะทาง และอาจารย์สัตวแพทย์ทางคลินิก