ขอแสดงความยินดี กับ ดร. สพ.ญ. นิธิมา ตติยอภิรดี ได้รับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ ดร. สพ.ญ. นิธิมา ตติยอภิรดี อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

เรื่อง Garcinia Mangostana Linn. Pericarp and Alpha-mangostin Ameliorate Dextran Sulfate Sodium-induced Hepatic Injury in Mice.

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Journal of Physiology and Pharmacology (IF:3.011 / Q2)