ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ น.สพ. ฐิติพงษ์ ปลั่งแสงมาศ ได้รับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ น.สพ. ฐิติพงษ์ ปลั่งแสงมาศ อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ เรื่อง Immobilization of captive plains zebras (Equus quagga) with a combination of etorphine hydrochloride, acepromazine, and xylazine hydrochloride.

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Journal of Veterinary Medical Science (IF:1.267 / Q2)