ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.สพ.ญ.รมณียา ลีลาอาภรณ์ ได้รับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ ดร.สพ.ญ.รมณียา ลีลาอาภรณ์ อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

เรื่อง Morphometric evaluation of canine hepatocellular carcinoma using computed tomography: a promising tool for predicting malignancy.

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Journal of Veterinary Medical Science (IF:1.267 / Q2)