เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พร้อมทั้งผู้บริหารทั้งในระดับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประเมินในครั้งนี้

ซึ่งได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด้วย

1) ศาสตราจารย์ นายแพทย์สงวนสิน รัตนเลิศ

2) ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจารุพิมพ์ สูงสว่าง

และ 3) รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์

ทั้งนี้ การตรวจประเมินสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี อีกทั้งยังได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป