พระราชทานบัตรอวยพร ส.ค.ส. และสมุดไดอารี่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ แก่กรมปศุสัตว์

วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานบัตรอวยพร ส.ค.ส. และสมุดไดอารี่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ แก่หน่วยงานที่มีคุณูปการต่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ เป็นผู้อัญเชิญบัตรอวยพร ส.ค.ส. และสมุดไดอารี่มอบแก่กรมปศุสัตว์ โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยนายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์