พระราชทานบัตรอวยพร ส.ค.ส. และสมุดไดอารี่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ แก่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานบัตรอวยพร ส.ค.ส. และสมุดไดอารี่

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ แก่หน่วยงานที่มีคุณูปการต่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โดยมี รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ เป็นผู้อัญเชิญบัตรอวยพร ส.ค.ส. และสมุดไดอารี่มอบแก่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ.ดร.สพ.ญ. วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมพยัคฆ์ไกรสี อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล