ด่วน!!! รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.ตำแหน่งอาจารย์ ๔ อัตรา ปิดรับสมัครวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕
๒.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ๑ อัตรา ปิดรับสมัครวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕
๓.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ อัตรา ปิดรับสมัครวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕
๔.ตำแหน่งผู้ช่วยสัตวแพทย์ ๑ อัตรา ปิดรับสมัครวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑.สำเนาวุฒิการศึกษา และเอกสารแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) อย่างละ ๑ ฉบับ ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
๓. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยน)
๔. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑-๒ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน จำนวน ๑ ชุด
๕. ผู้สมัครเพศชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นทางททหาร โดยยื่นสำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางราชการทหาร (สด.๘ หรือ สด.๔๓) จำนวน ๑ ฉบับ
๖. ประวัติส่วนตัวและผลงานโดยสังเขป (Curriculum vitae) จำนวน ๑ ชุด
๗. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานเดิม จำนวน ๑ ชุด
๘. สำเนาผลการทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ(TOEFL IBT, TOEFL PBT, IELTS, TOEIC, CEFR หรือ CU-TEP) โดยยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษพร้อมใบสมัครงาน หรืออย่างช้าก่อนวันเข้ารับการสอบคัดเลือก และผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่ทดสอบ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ www.pccms.ac.th =>ร่วมงานกับเรา=>แบบฟอร์มสมัครงาน=>คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร กรอกรายละเอียดลงในใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครงานเป็นไฟล์ PDF ส่งมายัง email : [email protected]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพักตร์พิมล หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๕๗๖ ๖๐๐๐ ต่อ ๘๗๑๘