Previous
Next

รู้จักองค์กร

วิสัยทัศน์ของคณะ 7 ปี (พ.ศ. 2564-2570)

พันธกิจคณะ

1.ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์และสัตววิทยาประยุกต์ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ
2.ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสัตวแพทย์และสัตววิทยาประยุกต์ เพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ก้าวหน้า
3.ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ประชาชน และ บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ป้องกัน ควบคุมโรคในสัตว์ ด้วยความรู้และความชำนาญชั้นสูงอย่างเสมอภาค
4.บริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สืบสานงานตามพระปณิธาน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย