Previous
Next

แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ พ.ศ. 2564-2570

องค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิต บัณฑิตสัตวแพทย์และสัตววิทยา
องค์กรที่เป็นเลิศในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม ทางการสัตวแพทย์และสัตววิทยา
องค์กรที่เป็นเลิศด้านบูรณาการศาสตร์ สุขภาพหนึ่งเดียวในการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพด้วยเสมอภาคและไม่เหลื่อมล้ำ
องค์กรที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ยอมรับและต้องการรู้จักของประชาชนและพันธมิตร
องค์กรที่มีการบริหารจัดการมี ประสิทธิภาพและยืดหยุ่นสูง