Previous
Next

บุคลากร

คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

รศ. น.สพ.ปานเทพ รัตนากร
คณบดี

ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านพัฒนาวิทยาเขตและการสัตวแพทย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายพัฒนาวิทยาเขตและการสัตวแพทย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

อาจารย์ ดร.สพ.ญ.
กัญช์ เกล็ดมณี
อาจารย์ ดร.น.สพ.
สุทัศน์ แสงชูวงศ์
อาจารย์ ดร.สพ.ญ.
อรอุมา สิงหศิวานนท์
อ.ดร.สพ.ญ.
กรุณาสินี ศุภพิพัฒน์
อ.ดร.สพ.ญ.
นิธิมา ตติยอภิรดี
อ.ดร.น.สพ.
เสวก เกียรติสมภพ
อ.สพ.ญ.
ศิโรรัตน์ มัญญะหงส์
อ.น.สพ.
ฐิติพงษ์ ปลั่งแสงมาก
อ.น.สพ.
สรวิชญ์ เพชรอริยวงศ์
อ.สพ.ญ.
หทัยภัทร รัตนธัญญา

อ.น.สพ.
ธนพล สันติวัฒนธรรม

อ.ดร.สพ.ญ.
รมณียา ลีลาอาภรณ์
(ลาศึกษาต่อ)
อ.สพ.ญ.
สุขุมาล ฤทธิ์เต็ม
(ลาศึกษาต่อ)
อ.น.สพ.
ณัทณพงศ์ อุดมธีรสุวัฒน์
(ลาศึกษาต่อ)
อ.น.สพ.
พีรวัส ชินตระกูลชัย
(ลาศึกษาต่อ)
อ.สพ.ญ.
นนทลี กาศจักร
อ.สพ.ญ.
ชุติมน สิงหะการ

บุคลากรสายสนับสนุน คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์