Previous
Next

หลักสูตรปริญญาตรี

โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ

ชื่อทุนการศึกษา : ทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อผลิตสัตวแพทย์เพื่อสนับสนุนภารกิจภาครัฐที่ขาดแคลนและพัฒนาสุขภาพสัตว์เพื่อคุณภาพชีวิตชาวไทยภายใต้แนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว

สำหรับ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการมหาวิทยาลัยมหิดล – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์) ทั้งหมดจำนวน 30 คน/ปี

วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตสัตวแพทย์ในสาขาที่ภาครัฐขาดแคลนให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

หลักสูตร : หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ซึ่งได้รับการรับรองจากสัตวแพทยสภา(ดูหลักสูตร คลิก)

สถานที่เรียน :

  1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
  2. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

การชดใช้ทุน :

เมื่อสำเร็จการศึกษาผู้ได้รับทุนในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนในส่วนงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด เป็นระยะเวลาหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน โดยต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด

ระยะเวลาทุน :  6 ปี/ทุน

จำนวนทุน : 30 ทุน/ปี จำนวน 5 รุ่น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563-2567 รวมทั้งสิ้น 150 ทุน

การรับสมัคร : ผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)

*ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ย. 2564