Previous
Next

หลักสูตรปริญญาตรี

โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา
เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ
ชื่อทุนการศึกษา : ทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อผลิตสัตวแพทย์เพื่อสนับสนุนภารกิจภาครัฐที่ขาดแคลนและพัฒนาสุขภาพสัตว์เพื่อคุณภาพชีวิตชาวไทยภายใต้แนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว สำหรับ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการมหาวิทยาลัยมหิดล – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์) ทั้งหมดจำนวน 30 คน/ปี วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตสัตวแพทย์ในสาขาที่ภาครัฐขาดแคลนให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ หลักสูตร : หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ซึ่งได้รับการรับรองจากสัตวแพทยสภา  สถานที่เรียน :
  1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
  2. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
การชดใช้ทุน : เมื่อสำเร็จการศึกษาผู้ได้รับทุนในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนในส่วนงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด เป็นระยะเวลาหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน โดยต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด ระยะเวลาทุน :  6 ปี/ทุน จำนวนทุน : 30 ทุน/ปี จำนวน 5 รุ่น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563-2567 รวมทั้งสิ้น 150 ทุน การรับสมัคร : ผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) *ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ย. 2564